Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Baggiezz

1. verkoper
De webwinkel Baggiezz wordt uitgebaat door Natascha Gielkens-Allen en is gevestigd te Stationsstraat 104a, 6181 AK Elsloo LB  (Nederland)  (“Verkoper”). De activiteiten vallen onder het principe van ‘verkoop op afstand’ dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Baggiezz enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten. Na het sluiten van een verkoopovereenkomst worden deze aangevuld met onze algemene contractvoorwaarden zoals vermeld op onze bestelbonnen en facturen.
 

2. Aanbod en overeenkomst

  • 2.1 Alle aanbiedingen van Baggiezz zijn vrijblijvend en Natascha Gielkens-Allen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
  • 2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Natascha Gielkens-Allen. Ook is zij gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
  • 2.3 De administratie van Baggiezz  en/of die van de gebruikte bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Baggiezz verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Baggiezz verrichte leveringen. Natascha Gielkens-Allen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
  • 2.4 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tijdens het bestel proces worden de eventuele verzendkosten getoond. Na het afrekenen van de artikelen, krijgt u een bevestiging van de bestelling. Baggiezz stuurt ook nog een bevestiging per e-mail met het ordernummer. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 

4. Betaling

Wij leveren een bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het beste bestelproces. U kunt onder andere betalen door middel van overschrijving en Paypal. Indien u kiest voor vooruitbetaling dan kunt u uw betaling overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL03RBEB0706617519 / BIC: RBRBNL21 ten name van BAGGIEZZ onder vermelding van uw ordernummer. 

5. Verzending & LeveringDe verzendkosten voor België, Nederland en de overige bestemmingen vindt u in de webshop.

Alle bestellingen worden verzonden via DHL of DPD. De keuze van de wijze van verzending en verpakking wordt door ons bepaald. Het tarief voor de verzending en verpakking bedraagt € 5,- binnen Nederland en € 9,- naar het buitenland. Bij bestellingen vanaf € 75,00 binnen Nederland worden geen verzendkosten aangerekend. Wij  streven er naar een bestelling binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 14 dagen. Baggiezz behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Overschrijding van de 14 dagen leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

6. Ontevredenheid & ruilgarantie

  • 6.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een levering niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Natascha Gielkens-Allen verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. Natascha Gielkens-Allen  zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Natascha Gielkens-Allen  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  • 6.2  Jafra kwaliteitsgarantie, Jafra ontwikkelt kwaliteitsproducten die geformuleerd en getest zijn zonder dierenleed te veroorzaken. Alle producten van Jafra zijn op natuurlijke basis, dermatologisch, klinisch en op alle allergieën getest. We staan garant voor al onze producten. Als u om een of andere reden niet tevreden bent over de aankoop van een Jafra product, kunt u het onder bepaalde voorwaarden aan ons terugzenden  in ruil voor een nieuw product of tegen terugbetaling binnen een bepaald termijn. De verzendkosten bij teruggave zijn voor rekening van de koper.

Mogelijke redenen voor terugzending zijn:   

  • Het geleverde artikel komt niet overeen met het bestelde artikel
  • U heeft een allergischereactie op het product (op voorlegging van doktersattest)

Wanneer u een beroep wilt doen op deze niet-goed -geld -terug –regeling, contacteer ons dan via info@baggiezz.nl Vermeld in uw email met duidelijk wat het probleem is. Wij nemen  zo snel mogelijk contact met u op.

7. Annulering

Zodra de klant het bestelde product heeft ontvangen, bestaat de wettelijke mogelijkheid om binnen 8 dagen bedenktijd de onderliggende overeenkomst met Natascha Gielkens-Allen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Het product dient nog is originele verpakking en ongeopend of verzegeld te zijn. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (email, brief) aan Natascha Gielkens-Allen te melden. De klant dient het product na overleg met Natascha Gielkens-Allen te sturen naar een door Natascha Gielkens-Allen  vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Natascha Gielkens-Allen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.8. Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van de inhoud van de website en overig informatiemateriaal is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig of beschikbaar is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Natascha Gielkens-Allen is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website of snelkoppelingen is/zijn verkregen.
Natascha Gielkens-Allen  is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling of het niet kunnen leveren van bestelde artikelen. Sandra Maandonks  kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
 

10. Overmacht
Natascha Gielkens-Allen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

11. Privacy
Natascha Gielkens-Allen behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens worden naar wens opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door Natascha Gielkens-Allen  Indien op enig moment geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.
 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland